CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HIỆP A

 

 * BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên TRẦN BÁ ĐANG HT
Năm sinh 1959
Trình độ chuyên môn Đại học
Trình độ chính trị
Email c1trunghiepavlm@gmail.com

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên NGUYỄN VĂN THÀNH HP2
Năm sinh 1966
Trình độ chuyên môn Đại học
Trình độ chính trị Trung cấp chính trị
Email thanhtrunghiep@gmail.com
 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên PHAN VĂN VĨNH  HP1
Năm sinh 1975
Trình độ chuyên môn Đại học
Trình độ chính trị  Trung cấp chính trị
Email phanvanvinh1988@gmail.com

           * TỔ CHUYÊN MÔN

          Tổ chuyên môn Khối 1

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại/ email

1

Lê Ngọc Dung GVCN lớp 1/1, Tổ trưởng Lengocdung1/1@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Du GVCN lớp 1/2, Tổ viên ngocdutrungchanha@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Thư GVCN lớp 1/3, Tổ viên hongthu201076@gmail.com

4

Phan Thị Tiên Dung GV Âm Nhạc, Tổ viên phanthitiendung@gmail.com

         

        Tổ chuyên môn Khối 2

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại/ email

1

Đồng Văn Khắp GVCN lớp 2/1, Tổ trưởng dongvankhap@gmail.com

2

Nguyễn Quốc Hải GVCN lớp 2/2, Tổ viên  nguyenquochaithpa@gmail.com

3

Trần Thị Thu Thúy GVCN lớp 2/3, Tổ viên  tranthithuthuythpa@gmail.com

4

Nguyễn Văn Kha Minh GVCN  lớp 2/4, Tổ viên nguyenvankhaminh@gmail.com

5

Nguyễn Minh Chánh GV Mĩ Thuật, Tổ viên minhchanh1912@gmail.com

           Tổ chuyên môn Khối 3

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại/ email

1

Nguyễn Văn Duân GVCN lớp 3/1, Tổ trưởng vanduan1972@gmail.com

2

Phan Văn Vĩnh Hiệu Phó ,Tổ viên phanvanvinh1988@gmail.com
4 Đoàn Thị Tuyết GVCN lớp 3/2, Tổ viên tuyet150770@gmail.com
5 Nguyễn Thị Huyên GVCN lớp 3/3, Tổ viên huyen070766@gmail.com
6 Trần Thị Lụa GV Tin Học, Tổ viên tranthiluath@gmail.com
7 Trần Kim Thơ  GV TPT  đội, Tổ viên kimthotpt@gmail.com

          Tổ chuyên môn Khối 4

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại/ email

1

Trần Thị Kim Ngân GVCN lớp 4/1, Tổ trưởng tngan5306@gmail.com

2

Nguyễn Văn Thành  Hiệu Phó ,Tổ viên thanhtrunghiep@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Giàu GVCN lớp 4/2, Tổ viên nguyenngocgiauthpa@gmail.com

4

Lê An Ninh GVCN lớp 4/3, Tổ viên leanninh28@gmail.com

5

Nguyễn Tiến Lộc GV Thể Dục, Tổ viên trunghiepa@gmail.com

6

Nguyễn Văn Tuấn GV Thể Dục, Tổ viên  nguyenvantuanthpa@gmail.com

7

Trần Nhân Tông GVPC, Tổ viên tntongth06vl@gmail.com

           Tổ chuyên môn Khối 5

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại/ email

1

Nguyễn Văn Chính GVCN lớp 5/3,Tổ trưởng chinh151968@gmail.com

2

Trần Bá Đang Hiệu Trưởng, Tổ viên c1trunghiepavlm@gmail.com

3

Hà Thị Thanh Phương GVCN lớp 5/1, Tổ viên haphuongvl@gmail.com

4

Nguyễn Văn Bảy GVCN lớp 5/2, Tổ viên nguyenvanbay1968@gmail.com

5

Trần Thị Thanh Đào GV Anh Văn, Tổ viên daovungliem@gmail.com

6

Nguyễn Văn Út GV Anh Văn, Tổ viên utductrunghiepa@gmail.com

7

Nguyễn Như Ngọc Thư Viện, Tổ viên nhungoc1710@gmail.com

          Tổ Văn phòng

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại/ email

1

Trần Thanh Nguyên Y Tế tranthanhnguyen123456@gmail.com

2

Nguyễn Thị Cẩm Tú Kế Toán camtutcb1989@gmail.com

3

Mai Thị Thu Thủy Văn Thư maithuytrunghiepa@gmail.com

4

Cao Văn Thanh Bảo vệ

          Chi bộ

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại/ email

1

Nguyễn Văn Thành   Bí thư chi bộ
thanhtrunghiep@gmail.com

2

Phan Văn Vĩnh Phó bí thư chi bộ lphanvanvinh1988@gmail.com

3

Lê An Ninh
Ủy viên leaninh@gmail.com

4

Nguyễn Văn Bảy Ủy viên nguyenvanbay1968@gmail.com

5

Nguyễn Văn Duân Ủy viên vanduan1972@gmail.com

          Công đoàn cơ sở

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại/ email

1

Nguyễn Văn Bảy Chủ tịch nguyenvanbay1968@gmail.com

2

Nguyễn Thị Cẩm Tú Phó chủ tịch camtutcb1989@gmail.com

3

Lê An Ninh Uỷ ban kiểm tra leanninh28@gmail.com

4

Mai Thị Thu Thủy Thủ quỹ maithuytrunghiepa@gmail.com

          Chi đoàn

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại/ email

1

Trần Kim Thơ  Bí thư chi đoàn kimthotpt@gmail.com

2

Nguyễn Minh Chánh Phó bí thư chi đoàn minhchanh1912@gmail.com